Back to info about the film The deleted concept

For swedish, scroll down.

References to the information in the film

The deleted concept

"April 2021. A new proposal for regulations of what should be considered sustainable investments was about to be presented in the EU. "We want the concept of close to nature forestry to be deleted"
This is what Prime Minister Stefan Löfven wrote to the president of the EU Commission to support the Swedish forest industry. Shortly thereafter, the proposal was presented, and the concept of close to nature forestry had been removed.”

Close-to-nature forestry

“For a forest owner, it is economically advantageous to pick individual trees and sell them as timber and let the forest's spontaneous processes do the rest.”

“Today's forestry, however, is rather designed according to the forest industry's interest in getting cheap raw materials.”

Tree plantation

”Most of the forests are cultivated, with a lot of young trees and clear-cuts, which means that the coal-seams are small.”

“When a forest is felled with clear-cuts, the soil is broken down, the fungi die, and the soil leaks large amounts of carbon dioxide.”

“The leaks occur during a period when there are no trees, or very small trees.”

“These few new trees don´t have time to bind more carbon than the amount generated by the felled trees. What leaks out of the ground in connection with a clear-cut therefore creates a permanent carbon dioxide debt.”

“Forestry has a huge influence on the climate. To completely stop felling trees in Sweden would benefit the climate twice as much as stopping all other carbon dioxide emissions.”

 

Natural forest

“Studies of the respiration between the atmosphere and the forest have shown that older forests continue to increase their capacity to bind carbon for a long time, for several hundred years.”

Even when the trees are not fast-growing, the fungi in the soil continue to grow and therefore the forest as a whole continues to bind carbon.”

“Trees are not fully independent individuals really. Different fungi live in exchange with different tree species. In the symbiosis, nutrients and minerals, among other substances, are exchanged.”

“Experiments have been made in which carbon atoms have been labeled with radioactive isotopes, so that they can be traced among the trees. We can see that they have migrated through the root system, even between different tree species. So it's not only with their “home” species that carbon atoms conduct exchanges.”

“The flow of water in the landscape has been greatly affected by humans.
This is fertile ground with plenty of water. Often this type of forest has been drained by ditching and turned into agricultural land or spruce planting.”

“This is an unusually undisturbed forest, a natural forest where the spontaneous processes have been allowed to develop.
The fact that this is a unique forest tells us a lot about the landscape at large.”

“The conditions here, with fair access to water and reasonably nutrient-rich earth, are very common along the entire west coast as well as along the Göta River.
Nevertheless, we don’t find other forests like this one in this region. So it is undoubtedly unique, even if the conditions apply throughout the landscape.”

“And this isn’t just about this type of forest, it’s the same with all the other forest types as well. We have great difficulty finding natural forests like this one.”

This book gives an ecological and economical overview and debates for a transition towards close-to-nature forestry.


Forestry engineer Martin Jentzen has
been a source of information and expert advisor to the script in the film: www.jentzen.se


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Svenska

Referenser till informationen i filmen

Det raderade konceptet

"April 2021. Ett nytt förslag till regelverk för vad som ska räknas som hållbara investeringar skulle presenteras i EU. “Vi vill att konceptet naturnära skogsbruk raderas.” Så skrev statsminister Stefan Löfven till EU kommissionens ordförande för att stötta svensk skogsindustri. Strax efter presenterades förslaget, då utan krav på användning av naturnära skogsbruk." 


Naturnära skogsbruk

”Som skogsägare är det en ekonomisk fördel att plockhugga träd och sälja som timmer och låta skogens spontana processer styra.”

”Men dagens skogsbruk är snarare utformat efter skogsindustrins intressen att få billig råvara.” 


Trädplantage

”Det mesta är odlad skog, med mycket ungskogar och hyggen, det gör att kollagret är litet. ”

”När skogen avverkas med kalavverkning så bryts marken ner, svamparna dör, och marken läcker stora mängder koldioxid.”

”Det läcker under en period när det inte finns några träd, eller väldigt små träd. De nya träden hinner inte binda mer kol än det fanns i de avverkade träden. Det som läcker ur marken i samband med ett kalhygge skapar därför en permanent koldioxid skuld.”

”Skogsbruket har en stor klimatpåverkan. Att helt sluta avverka träd i sverige skulle göra dubbelt så stor klimatnytta som att sluta med alla andra koldioxidutsläpp.” 

Naturskog

”I studier har man sett att äldre skog fortsätter att öka sin kapacitet att binda kol länge, det handlar om flera hundra år.”

”Även när träden inte är lika snabbväxande, fortsätter svamparna i marken att växa och därför fortsätter skogen som helhet att binda kol.”

”Träd är inte fullt ut fristående individer egentligen. Olika svampar lever i utbyte med olika trädarter. I symbiosen utbyts bland annat näringsämnen och mineraler. ”

”Man har gjort försök där man har märkt kolatomer med en radioaktiv isotop, så att man kan följa dom bland träden och dom har vandrat via rotsystemet, mellan olika trädarter till och med. Så det är inte ens så att det bara är med den egna arten dom har det här utbytet.”

”Vattnets flöde i landskapet har påverkats kraftigt av människan.

"Det här är en bördig mark med gott om vatten. Ofta har den här skogstypen dränerats genom dikning och gjorts om till åkermark eller granplantering.”

“Det här är en ovanligt orörd skog, en naturskog där de spontana processerna har fått styra. 

"Att det här är en unik plats är talande för landskapet i stort.”

“Förutsättningarna här, viss tillgång på vatten och någorlunda näringsrik mark, är en väldigt vanlig marktyp längs hela västkusten och även längs Göta älv.

"Men ändå hittar vi ingen sån här skog. Så den är utan tvekan unik, även om förutsättningarna är vanliga i landskapet.”

“Och det gäller inte bara den här skogstypen, det gäller alla andra skogstyper också."

"Vi har egentligen samma problem att hitta såna här naturskogar.”


Boken nedan ger en ekologisk och ekonomisk översikt och debatterar för en övergång till naturnära skogsbruk:


Skogsingenjör Martin Jentzen har varit informationskälla och sakkunig rådgivare till manuset i filmen:
www.jentzen.se