Index - Ilona Huss WalinThe deleted concept, 2021

Video, 14 min.
by Ambjörn Göransson and Ilona Huss Walin,
in cooperation with forestry engineer Martin Jentzen

See the film here

(For swedish scroll down)

The Deleted Concept is a documentary about the spontaneous development of forests and close-to-nature forestry, in which humanity is seen as an integral part of nature, rather than its overarching subject. With the help of some notable pointers for seeing how forests grow, possibilities for a changed understanding of forests and forestry are presented. “The forest doesn`t make mistakes”. By letting naturally sown trees grow and thrive and cutting down large and profitable ones, the forests’ own processes can shape future forests, rather than human decisions. The film shows forests of various origins where close-to-nature forestry is used in contrast with conventionally cultivated forests. While forestry methods have been under intense discussion in recent years, the close-to-nature approach has lately become even more topical since the Swedish government tried to exclude it from the guidelines for sustainable investments in the European Union, favoring conventional forestry. Mixing informational and art film genres, this film portrays the forest and the (frankly) peripheral role of humanity within it.

Sources for the information in the film

Thanks to Gothenburgh City

Det raderade konceptet, 2021

Video, 14 min.
av Ambjörn Göransson och Ilona Huss Walin,
i samarbete med skogsingenjör Martin Jentzen

Se filmen här

Det raderade konceptet är en dokumentär om skogens processer och naturnära skogsbruk, där människan är en del av naturen, snarare än det överordnade subjektet. Med hjälp av nycklar till ett seende av hur skogen växer presenteras möjligheter till ett förändrat förhållningssätt till skog och skogsbruk, “Skogen gör inte fel”. Genom att låta de träd som självsår sig komma upp och hugga stora lönsamma träd så kan skogens egna processer forma den framtida skogen istället för att det är människans beslut som styr. Vi ser naturnära brukade skogar med olika bakgrunder och konventionellt odlad skog.  
Naturnära skogsbruk har aktualiserats än mer sedan regeringen försökt hindra att denna skogsbruksmetod finns med i riktlinjer om hållbara investeringar i EU, till förmån för mer konventionella metoder. I denna blandning av informations- och konstfilm porträtteras skogen och människans (egentliga) perifera roll i den.

Källor till informationen i filmen

Tack till Göteborgs Stad

 

The Deleted Concept from Ilona Huss Walin on Vimeo.